Temel Güvenlik Kuralları ve Standartlar

İkinci Bölüm

Temel Güvenlik Kuralları
Madde 5 - Bu Yönetmelik kapsamına giren asansörler, Ek-I'de belirtilen temel sağlık ve güvenlik kurallarını yerine getirmek zorundadır.
Bu Yönetmelik kapsamındaki güvenlik aksamları, Ek-I'de getirilen temel sağlık ve güvenlik şartlarını karşılamalı veya monte edildikleri asansörde söz konusu temel kuralları sağlamalıdır.

Standartlar
Madde 6 - Standartlara ilişkin hususlar aşağıda belirtilmiştir.
a) Bir uyumlaştırılmış stantart bir veya daha fazla temel sağlık ve güvenlik gereğini kapsaması durumunda,
1) Bu standarda uygun imal edilen asansörlerin 5 inci maddedeki ilgili temel kurallara uygun olduğu kabul edilir veya,
2) Bu standarda uygun imal edilen, güvenlik aksamının doğru olarak monte edildikleri asansörlerin ilgili temel kurallara uymasını sağlamak için uygun olduğu kabul edilir.
b) Bakanlık, uyumlaştırılmış ulusal standartların isim ve numaralarını Resmi Gazete'de yayımlar. Bakanlık bu bilgileri Müsteşarlık aracılığı ile Komisyona bildirir.
c) Bakanlık, uyumlaştırılmış Avrupa standardının bulunmadığı durumda, Ek-I'de yer alan asgari temel sağlık ve güvenlik kurallarının doğru uygulanması için önemli ya da ilgili mevcut ulusal standartlar ve teknik özellikler hakkında ilgili taraflara bilgi vermek için gerekli önlemleri alır.
d) Bakanlık, (a) bendinde belirtilen uyumlaştırılmış ulusal standartların veya bu standartların esas aldığı Avrupa standartlarının 5 inci maddede belirtilen güvenlik şartlarını tamamen sağlamadığını tespit etmesi durumunda, konuyu Müsteşarlık aracılığı ile Komisyona bildirir. Komisyon konu üzerinde yapacağı değerlendirmeyi müteakiben, söz konusu uyumlaştırılmış Avrupa standardını ve bunu uyumlaştıran uyumlaştırılmış ulusal standardın yayımdan çekilmesi gerektiğini bildirmesi halinde, Bakanlık söz konusu uyumlaştırılmış ulusal standardı Resmi Gazete'deki yayımlanan listeden çıkarır.
e) Ek-XV'de Türk Standartları Enstitüsü tarafından uyumlaştırılan mevcut uyumlaştırılmış standartlar verilmiştir.